Ủy ban cải cách Tối cao Pháp viện của ông Biden không ủng hộ mở rộng số lượng Thẩm phán

Ủy ban đã cảnh báo về những “rủi ro đáng kể” nếu thực hiện việc mở rộng TCPV, cho rằng sẽ làm gia tăng “chính trị hóa tòa án”.