Với thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

shutterstock 2030222615
(Ảnh minh họa: Lina Mo/Shutterstock)

Ngày 27/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Chu Ngọc Anh ký ban hành  Quyết định số 1426/QĐ-UBND việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại TP Hà Nội đang làm việc trong doanh nghiệp hoặc vừa quay trở lại thị trường lao động.

Phạm vi áp dụng là người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại Hà Nội; không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ.

TP ủy quyền cho UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo chi trả. Trường hợp UBND các quận, huyện, thị xã không đảm bảo nguồn lực thì báo cáo TP xem xét, bổ sung, bao gồm cả những vấn đề vượt thẩm quyền.

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng; cần đáp ứng 3 điều kiện sau:

Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 30/6/2022.

Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trước ngày 1/4/2022.

Đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm.

Trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách hỗ trợ.

Người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng; cần đáp ứng 3 điều kiện sau:

Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6/2022.

Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/6/2022, trừ trường hợp giao kết tiếp nối hợp đồng đã giao kết và thực hiện trước đó.

Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia BHXH bắt buộc. Mỗi người lao động chỉ được hỗ trợ một lần/tháng và không quá 3 tháng.

Nguyễn Quân