Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT), đa số các ĐBQH đồng tình sẽ tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế này, góp phần làm tăng tổng cầu, kích thích tiêu dùng, giúp doanh số bán lẻ tăng, từ đó giúp tăng thu ngân sách.

Bảo Khánh